Дельтаклуб «Альтаир»

СТАТУТ

Спортивно-технічного клубу дельтапланерного спорту «АЛЬТАЇР»
товариства сприяння обороні України
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
м. Київ 1995 р

1.Загальні положення

1.1. Спортивно-технічний клуб «Альтаїр» (надалі Клуб) є студентською організацією, яка створена шляхом об’єднання громадян для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів.
1.2. Клуб створено рішенням бюро комітету первинної організації ТСОУ НТУУ «КПІ» від 21.06.1995р(протокол N4 від 21.06.1995р.) і входить до структури їого засновника - первинної організації ТСОУ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Клуб діє на основі добровільності і рівноправності його членів.
1.3. Клуб утворюється як неприбуткова організація. Члени Клубу не отримують у будь-якій формі прямого прибутку від його діяльності.
1.4. Клуб створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території міста Києва.

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Клубу

2.1. Метою Клубу є задоволення та захист законних соціальних, творчих, спортивних інтересів його членів.
2.2. Основними завданнями Клубу є:
 • Патріотичне виховання членів клубу, пропаганда Конституції і законів України про захист Вітчизни;
 • сприяння розвитку дельтапланеризму в Україні;
 • надання можливості студентам а також представникам старшого покоління займатися дельтапланерним спортом;
 • забезпечення умов для оволодіння майбутніми пілотами необхідними знаннями та навиками, спортивно-технічна підготовка молоді;
 • створення матеріально-технічної бази для занять дельтапланерним спортом;
 • проведення тренувальних польотів, спортивних зборів та змагань з дотриманням вимог безпеки, правил використання повітряного простору та інших авіаційних норм і правил;
 • популяризація дельтапланеризму НТУУ «КПІ» та в Україні, залучення молоді до авіаційних видів спорту та здорового способу життя.
2.3. Для досягнення своєї мети Клуб серед своїх членів здійснює діяльність у таких напрямках:
 • організація польотів на дельтапланах;
 • організація відпочинку членів Клубу, проведення спортивних зборів;
 • зміцнення матеріально-технічної бази Клубу;
 • організація занять з авіаційних дисциплін;
 • висвітлення подій, що стосуються досягнень в даному виді спорту, зокрема, пов’язаних із діяльністю Клубу, в засобах масової інформації.
2.4 Клуб несе відповідальність перед собою, університетом та Товариством сприяння обороні України за виконання своїх завданнь, організацію навчального процесу, організацію польотів під час навчального процесу і спортивних заходів, та інше, що передбачене чинним законодавством.
2.5 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Клубу приймає засновник або вищестоящий орган ТСОУ.

3. Членство в Клубі

3.1 Членом Клубу може бути будь-яка фізична особа, яка:
 • подала до керівного органу Клубу письмову заяву з проханням прийняти її до складу членів Клубу, у якій письмово підтвердила згоду з Статутом Клубу та обов’язок виконувати правила діяльності членів Клубу;
 • виконує вимоги Статуту Клубу, інших документів та внутрішніх правил Клубу, які приймаються у відповідності зі Статутом;
3.2. Число членів Клубу не обмежується.
3.3. Члени Клубу мають рівні права:
 • брати участь в усіх заходах Клубу, висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Клубу;
 • брати участь у виборах виконавчих та інших органів Клубу, висувати свою власну та інші кандидатури та бути обраним до органів, створених Клубом;
 • звертатись до Клубу за допомогою щодо захисту своїх інтересів та за іншою підтримкою їхньої діяльності, при цьому зазначені захист та допомога мають не виходити за межі мети та видів діяльності Клубу, встановлених Статутом та іншими документами Клубу;
 • виходити з Клубу у будь-який час;
 • користуватись майном Клубу.
3.4. Усі члени Клубу зобов'язані:
 • виконувати вимоги Статуту Клубу та інших документів та внутрішніх правил Клубу, які приймаються у відповідності зі Статутом, в рамках діяльності Клубу;
 • приймати участь у загальних організаційних та господарських заходах Клубу.
3.5. Усі члени Клубу повинні сприяти виконанню статутних завдань Клубу, додержуватись вимог Статуту та діючих нормативних авіаційних документів.
3.6 Рішення про припинення будь-якого членства в Клубі (про виключення члена з Клубу) може бути прийняте у випадках невиконання членом його обов'язків, у разі порушення Статуту або добровільно за власною письмовою заявою.

4. Керівні органи Клубу та їх повноваження

4.1. Вищим керівним органом Клубу є Загальні Збори членів Клубу, які скликаються не рідше одного разу на рік.
4.2. До компетенції Загальних Зборів відносяться:
 • визначення головних напрямків діяльності Клубу, затвердження планів та звітів про їх виконання;
 • вироблення пропозицій щодо організаційної структури Клубу;
 • затвердження Статуту Клубу та внесення в нього змін і доповнень;
 • обрання та усунення Ради Клубу, Президента Клубу;
4.3. Керівництво поточною діяльністю Клубу здійснюється Радою Клубу. Чисельний склад Ради Клубу визначається на Загальних Зборах.
До Ради Клубу може бути обраний будь хто з дійсних членів Клубу простою більшістю голосів членів Клубу, що були присутні на зборах.
4.4. До компетенції Ради Клубу відносяться:
 • приймати в Клуб нових членів та виключати існуючих членів з Клубу на умовах та в порядку, що передбачений цим Статутом;
 • готувати, скликати та проводити Збори Клубу;
 • забезпечувати і контролювати виконання рішень Зборів;
 • забезпечувати авіаційно-спортивну та аматорську діяльність членів Клубу;
 • розробляти правила внутрішнього розпорядку Клубу
 • приймати рішення з інших питань, що не входять згідно з цим Статутом до компетенції Голови Клубу.
4.5. Головою, який обирається Загальними Зборами членів Клубу, може бути будь хто з дійсних членів Клубу, за якого проглосувала проста більшість Загальних Зборів.
Термін та умови обрання Голови Клубу обмежуються рішенням Загальних Зборів членів Клубу.
Голова Клубу без доручення представляє Клуб у відносинах з іншими організаціями.
Голова здійснює керівництво діяльністю Клубу у межах компетенції, визначеної цим Статутом.
Вибори Голови проводяться не рідше одного разу на два роки на чергових Зборах Клубу.
Рішення про порядок виборів Голови приймається Зборами.
4.6. До компетенції Голови Клубу входить:
 • затвердження внутрішніх положень, що регулюють господарську роботу Клубу та управління ним;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку Клубу;
 • затвердження планів діяльності Клубу;
 • здійснення керівництва поточною господарською діяльністю Клубу.
4.7. Рада Клубу і Голова набувають своїх повноважень від дати, коли вони були обрані Загальними Зборами.
4.8. Головні обов'язки Голови визначаються цим Статутом. Інші його обов'язки можуть визначатися Загальними Зборами.
У випадку рівної кількості голосів на засіданнях Загальних Зборів Голова має право другого, вирішального голосу.